……แห่เทียนพระราชทาน (2).แห่เทียนพระราชทาน (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวาย ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีอันเชิญเทียนถวายฯ นอกจากนี้ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาhot-kapook4

….ถวายเทียน (2).ถวายเทียน (1)……….ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่วมกับสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์บำรุงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

แข่งต้นเทียน (1).แข่งต้นเทียน (2)……จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (ประเภทเดี่ยว) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนป่าตันวิทยา /การประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคต และ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน / กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…..ผวจ (2).ผวจ (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน /อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิตสุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำคณะผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำโดยนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมร่วมถวายเทียนพรรษา รับฟังสัมโมทนียกถา เรื่อง”ธรรมะ กับ ธรรมชาติ” จาก พระโพธิญาณรังษี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง – แพร่(ธรรมยุติ) และ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นเสลา) /ต้นไม้หลายชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

หนูน้อยบ้านป่าตัน (2).หนูน้อยบ้านป่าตัน (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กองการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนป่าตันวิทยา โดย ผอ.มานพ มาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตันวิทยาและคณะครู จัดโครงการหนูน้อยวัยใสใฝ่ธรรมะ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าตันวิทยา โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดครั้งนี้เพื่อปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (2).เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (1)………..นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมการประชุมเสวนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ” โดยมีพระครูปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ (เจ้าอาวาสวัดสันฐาน) ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

….ดอกไม้จันเทศบาล (2).ดอกไม้จันเทศบาล (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน และ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการตามแนวพระราชดำริ กิจกรรม:ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเป็นการขานรับนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการดำเนินกิจกรรมโดยมีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

…..รร (2).รร (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยการนำของปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยให้ความรู้ “ทฤษฎีไฟและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส LPG /การฝึกปฏิบัติการใช้ถังเคมีดับเพลิง” ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

…….หารือจัดสถานที่ (2).หารือจัดสถานที่ (1)…………เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน/ อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /นายเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน /นายบรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน และ เจ้าหน้าที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมปรึกษา หารือในการเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้

ดอกไม้จันอำเภอ (2).ดอกไม้จันอำเภอ (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การจัดทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จัดทำดอกไม้จันทน์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ “ดอกดารารัตน์ และ ดอกธรรมรักษา” ดอกไม้ประจำจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

……ปปช (1).ปปช (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษา มหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการต่อต้านการทุจริต รูปแบบและภัยร้ายการทุจริตและ หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสต่างๆ อีกด้วย

…..ฟุตบอล4องค์กร (2).ฟุตบอล4องค์กร (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอแม่ทะต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2560 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

…..ฮักน้ำจาง (1).ฮักน้ำจาง (2)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ /การใช้พลังงานทดแทน/ชมตลาดสีเขียว/จิบชาเจียงดา สนทนากับเกษตรกร ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

หนูน้อยบ้านนาคต (2).หนูน้อยบ้านนาคต (3)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กองการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาคต โดย ผอ.ณรงค์ สุทธดุก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคตและคณะครู จัดโครงการหนูน้อยวัยใสใฝ่ธรรมะ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาคต โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดครั้งนี้เพื่อปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา