emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณหัวสะพาน ซอย 8-ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง..

hot-kapook4…………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาล จำนวน.3.โครงการ ดังนี้
……1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางรถไฟปงน้อย
……………………บ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน
…………………2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายภาคภูมิ ท้าวตื้อ
……………………ถึงบ้านนายทวน บุญรักษา บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน
…………………3.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันทร์แรม บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน
…………………ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  2560 hot-kapook4

…………………-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ

…………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

emo_1…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

…………………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

emo_1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณสะพาน ซอย 8 – ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook4

………………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

รูปภาพ1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวมีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560  

- รายละเอียดประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14 โครการ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ จำนวน 14 โครงการ

รูปภาพ1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ.จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคลุกบดอัดแน่นตั้งแต่บ้านนางอร ไชยาน้อย ถึงสะพานทุ่งปู่โท๊ะ บ้านปง.
…….หมู่ 2 ตำบลป่าตัน
2.โครงการก่อสร้างถนนคลุกบดอัดแน่น สายทางทุ่งต้นตาล บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว
……ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560

………………………- ประกาศเชินชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาล จำนวน 2 โครงการ

……………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นฯ

……………………….ตั้งแต่บ้านนางอร ไชยาน้อย บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน

……………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

………………………..ถนนสายทางนุ่งต้นตาล บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว

รูปภาพ1…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ.จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน
2.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน
….ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 

 - ประกาศเชินชวนเสนอราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ
………………………...- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ซอย 5 บ้านดอกสะบันงา
…………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ซอย 8 บ้านดอกสะบันงา

รูปภาพ1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 4 เชื่อมต่อซอย 7 บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

…………………….- สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

รูปภาพ1……………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดประกาศสอบราคาจ้างเหมา 14 โครงการ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมา จำนวน 14 โครงการ

รูปภาพ1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
……….-โครงการขุดเจาะบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
……….-โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

………………………………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

………………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ บ้านนากว้าว

………………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านปง

รูปภาพ1……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการเทศบาลฯ จำนวน.1.โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ 

รูปภาพ1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย)
- ประกาศเทศบาลเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- คุณลักษณะเฉพาะสังเขปฯ
…………………….- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

รูปภาพ1.………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย) 

- ประกาศเทศบาลเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

large_T031(2)เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
-.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บริเวณฌาปนสถานบ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์.คสล.ชั้นเดียว.บริเวณที่สาธารณะประจำหมู่บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…………………….- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน

large_T031(2)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ โคมไฟฟ้าถนน LED พร้อมขาจับปรับระดับได้ ฟิวส์กันน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งทั้งชุด พร้อมติดตังโคม อ่านประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม