emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาล จำนวน.3.โครงการ ดังนี้
……1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางรถไฟปงน้อย
……………………บ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน
…………………2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายภาคภูมิ ท้าวตื้อ
……………………ถึงบ้านนายทวน บุญรักษา บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน
…………………3.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันทร์แรม บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน
…………………ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  2560 hot-kapook4

…………………-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ

…………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.