fit it (1).fit it (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดยการนำของกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 3 – 25 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) โดยมี นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานเปิดโครงการ ณ วัดนาคตหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.