ประชุมสภา (1).ประชุมสภา (2)……………..เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.