….ศูนย์เด็กอบรม (2).ศูนย์เด็กอบรม (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้าง EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัยและทัศนศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.