…..หมู่บ้านรักษาศีล5 (2).หมู่บ้านรักษาศีล5 (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมถวายสักการะและให้การต้อนรับ พระพรหมเสนาบดีพร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ระยะที่ 3 ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา hot-kapook4

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

Comments closed.