……ปปช (1).ปปช (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษา มหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการต่อต้านการทุจริต รูปแบบและภัยร้ายการทุจริตและ หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสต่างๆ อีกด้วย

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.