แข่งต้นเทียน (1).แข่งต้นเทียน (2)……จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (ประเภทเดี่ยว) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนป่าตันวิทยา /การประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคต และ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน / กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.