….ถวายเทียน (2).ถวายเทียน (1)……….ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่วมกับสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์บำรุงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

About the author: adminpatunnakure

e-mail : patunnakure.2013@gmail.com กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 0-54289-111 ต่อ 110.106 โทรสาร.0-54289-411 ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์โดย น.ส.กัตนา วงค์เรือน

You must be logged in to leave a reply.