กระบวนการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 

(จำนวน  25 กระบวนงาน)

กระบวนการแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ด้านงานทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

ระยะเวลาทะเบียน2

ด้านงานจัดเก็บรายได้  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอนงานจัดเก็บ2

-หน้า 2 -

ขั้นตอนงานจัดเก็บแผ่น2

ด้านงานอื่นๆ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ลดขั้นตอนกองช่าง

การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเืทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอนศูนย์เด็ก2

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาของกองการประปา ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้มาตรฐาน

การขอใบอนุญาติต่างๆ ของกองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้แบบตั้ง