………..วัดดอยพระ2วัดพระธาตุดอยพระฌาน  ตั้งอยู่บริเวณแนวภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งมีเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามสงบร่มเย็นซึ่งในแต่ละปีจะจัดให้มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยพระฌานตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน7(ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี) https://www.facebook.com/WatDoi Prajhana

วัดดอยพระ.วัดดอยพระ3วัดดอยพระ4 วัดดอยพระ5