(นางฐิติพร  พรหมศร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

          กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  การทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   5   งาน  คือ
1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานสารบรรณของกองคลัง
(2)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของหน่วยงานคลัง
(3)  งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4)  งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานข้อมูล
(5)  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญและหนังสือราชการ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(6)  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3  งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1)  งานการจัดหาพัสดุ  การซื้อ  และการจ้าง
(2)  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(3)  งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
(4)  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5)  งานการจำหน่ายพัสดุ
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(1)  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
(2)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี
(3)  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(4)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(5) งานแจ้งผลการประเมินภาษี
(6)  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
(7)  งานเก็บรักษา และนำส่งเงินประจำวัน
(8)  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(9)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(10)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(11)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่างๆ
(12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(1)  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(2)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่
(3)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(4)  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี
(5)  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
(6)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายข้อเสนอแนะ

รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี้ hot-kapook2
img180

- 2 -

img181
- 3 -
img182

รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี้hot-kapook2

img183

งานบริการประชาชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอนงานจัดเก็บ2

- หน้า 2 -

ขั้นตอนงานจัดเก็บแผ่น2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ อาคารนวมงคล สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 113 , 300