หมอจุ่ม

(น.ส.ยุวธิดา  พรนิคม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น งานสุขาภิบาลและการรักษาความสะอาด งานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านการปศุสัตว์และควบคุมการฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5 งาน คือ 

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสาธารณสุข   ตลอดจนรายงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(3)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญ และหนังสือราชการ

(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(2)  งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

(3)  งานด้านสุขศึกษา

(4)  งานสุขภาพจิต

(5)  งานโภชนาการ

(6)  งานอนามัยโรงเรียน

(7)  งานอนามัยแม่และเด็ก

(8)  งานวางแผนครอบแครัว

(9)  งานสาธารณสุขมูลฐาน

(10)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

3  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(2)  งานคุ้มครองผู้บริโภค

(3)  งานชีวอนามัย

(4)  งานสุขาภิบาลโรงงาน

(5)  งานสุขาภิบาลอาหาร

(6)  งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

(7)  งานควบคุมการประกอบกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(8)  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานควบคุม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญจากสัตว์เลี้ยง หรืออันตรายจาก สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จรจัด

(2)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์

(3)  งานป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง          หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

(4)  งานตรวจโรคสัตว์และควบคุมการฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนด

(5)  งานควบคุมดูแล และรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์

(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานตรวจรักษาและให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ

(2)  งานประสานงานการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

(3)  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

(4)  งานประสานงานการสนับสนุนหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

(5)  งานประสานงาน วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผน

(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานบริการประชาชน
มาตรฐานเวลาการให้บริการประชาชนในการขอใบอนุญาตต่างๆ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
แบบตั้ง
………สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 116