นางเตือนตรา แสนผล กองการศึกษา(นางเตือนตรา  แสนผล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

………กองการศึกษา    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี  งานกีฬาและนันทนาการ  งานธุรการและแผนงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน  คือ

1  งานธุรการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของกองการศึกษา

(2)  งานแผนงานและโครงการ

(3)  งานงบประมาณ

(4)  งานการเจ้าหน้าที่

(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

(2)  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

(3)  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

(4)  งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม

(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

(2)  งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

(3)  งานจัดฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลฯ

(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานด้านวิชาการ

(2)  งานด้านบริหาร

(3)  งานด้านปกครอง

(4)  งานด้านบริการ

(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5  งานศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานนิเทศการเรียนการสอน

(2)  งานพัฒนาเทคนิคนิเทศก์การศึกษา

(3)  งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการประชาชน

แผนผังการแสดงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

ด้าน การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอนกองการศึกษา2

แผนผังการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการการให้บริการ
การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
ขั้นตอนศูนย์เด็ก2

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลบาลตำบลป่าตันนาครัว โทร. 0-5428-9111 ต่อ 110