ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แบ่งออกเป็น
2  เขตเลือกตั้ง ๆ ละ  6  คน……….                

หมายเลขโทรศัพท์สมาชิกสภาเทศบาล 

นางดวงฤทัย เครือดวงคำ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1950-1262 

นายศรีวาส  วงศ์เรือน สมาชิกสภาเทศบาล 08-3761-6643

นายนิวัติ  สายปินตา สมาชิกสภาเทศบาล 08-8803-8767

นางลำพึง ปัญญาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4046-5588

นายสุมิตร วงศ์นันตา สมาชิกสภาเทศบาล 08-7188-6778

นายมานิต สายวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4483-7784

นายนิคม บุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 08-1530-3836

นายสมเพชร มหาวัน สมาชิกสภาเทศบาล 08-3861-1707

นายชัยวัชน์ สารพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1473-0427

นายกิตติ เชื้อคำลือ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4170-8188

นายบุญหลาย สุนทรพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1993-8202

นายวัชระ ลินมา สมาชิกสภาเทศบาล 08-1960-0233