…..…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดการประชุมปรึษา หารือ แนวทางการดำเนินโครงการสงเคราะห์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (รถรับ – ส่งนักเรียน) ณ ห้องประชุมเทศบาล อาคาร 80 พรรษา มหาราช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

.…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของ นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล บุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้านในเขต และ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหน่วยงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และรับฟังการแจ้งผลคะแนนการตรวจและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมรับฟังคำปรึกษาแนะนำ นิเทศให้ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรทุกคน ในการเรียนดังกล่าวเน้นในการพัฒนาทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านภาษา ด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตนเองและคนรอบข้างได้อีกด้วย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

.……………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.………….เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามที่ได้รับคำร้องจากนายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยได้ดำเนินการประสานงาน และได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือจากที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป

.…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ชาวแม่ทะร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานเปิดโครงการ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

.…………….เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 60 ปี สิริราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

.……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล การประชุมแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560

.………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำทีมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประธานในพิธีปิด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และวัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ และปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว วิทยากรโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปาง ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาและอาชีพทางเลือกภาคเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

……………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

.……เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

.……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

.……………เมื่อช่วงเช้าวันที่12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศตำบลป่าตันนาครัว ส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ทะ ร่วมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่ม (พุ่มดอกไม้สด) และมอบประกาศณียบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2560 ของอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

.……………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ โดยการนำของปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดยการนำของกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน /ผู้ใหญ่จรัล วงศ์โท๊ะ ผู้ใหญ่บ้านปง /ผู้ใหญ่วรวิทย์ วงศ์ฝั้น ผู้ใหญ่บ้านนาคต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณตั้งแต่สะพานบ้านนาคตริมลำน้ำจาง – บ้านปง และตั้งแต่ถนนสะพานบ้านนาคต – หน้าวัดพระธาตุดอยพระฌาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางต่อมแก้ว ชมโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลป่าตัน

2.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน

3.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว 

………………………….- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาล จำนวน 3 โครงการ

………………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

….1.โครงการขยายเขตประปาซอยสุสานบ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน

…..2.โครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนางทองนิล จินจำ ใกล้วัดสุทธาวาส หมู่ 4 ตำบลป่าตัน

….3.โครงการขยายเขตประปาซอย 1,2,6,8,9 หมู่ 8 บ้านหนามปู่ย่า ตำบลนาครัว 

………………………..- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาล จำนวน 3 โครงการ

………………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการขยายเขตประปา

……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เพาะต้นกล้าดอกดาวเรืองในถุงเพาะชำ เป็นการเตรียมกล้าดอกไม้ ให้ดอกไม้บานในช่วงตลอดเดือนตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา “ดอกสีเหลืองจะเรืองรอง ดั่งสีทองทั่วลำปาง พร้อมใจปลูกดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั้งเดือนตุลาคม 2560″

.………..เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน และเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT Chiangmai) ถ่ายทำรายการ “รอบภูมิภาค” ผู้ดำเนินรายการ น.ส.ปาญณิสา ไชยพรหม ถ่ายทำเรื่องการบริหารจัดการขยะของบ้านสบทะ/ลงพื้นที่ชมการจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ตามโครงการ 9101 ของ บ้านสบทะ นำโดย ผู้ใหญ่วุฒิ สวัสดิ์มิ่ง ผู้ใหญ่บ้านสบทะ /ผู้ช่วยนุช วงศ์สวัสดิ์ / คณะกรรมการหมู่บ้าน / กลุ่มสตรีและ ชาวบ้านสบทะ พร้อมสัมภาษณ์ปลัดเทศบาล ฯ ในการส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการแก่บ้านสบทะ ติดการการออกอากาศทางช่อง NBT Chiangmai ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00 น. 

.………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีลงนามบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ โดย พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ ทั้ง 10 แห่ง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ โดยปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามที่ได้รับคำร้องจากนายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

.………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ (สูงวัยฟันดี) โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีเปิด พร้อม มอบรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นด้านสุขภาพของเทศบาลฯ ประจำปี 2560 และ มอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม “ชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สู่สังคมสีเขียว” ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นอกจากนี้มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยาการจากโรงพยาบาลเมืองปาน/รพสต.บ้านนาคต และ การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีพิธีทางศาสนามหามงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 

emo_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ.จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณสวนนางโฉมยงค์ หล้าสมบูรณ์ บ้านสบทะ หมู่ 7

….ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
……………….2.โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำล้นเชื่อมถนนสายป่าตัน – บ้านกิ่ว บ้านสบทะ หมู่ 7
……………….ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
……………….ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 hot-kapook4

……………..- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ จำนวน 2 โครงการ

……………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

9101สบทะ (2).9101สบทะ (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว /เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดย นายเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน พร้อม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลป่าตัน ร่วม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยร่วมกำจัดผักตบชวา เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการทำการเกษตรต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย ณ บริเวณลำห้วยแม่ทะ หน้าวัดสบทะ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา hot-kapook4

โยนข้าว (1).โยนข้าว (2)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และหัวหน้าส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และ โรงเรียนสุนทรศึกษา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ส่งเสริมการเรียนรู้การทำนาโยน (การทำนาโดยวิธีการโยนต้นกล้า) ตามรอยพ่อเรียนรู้อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณบ้านนาคตแพะ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา hot-kapook4

ปดครองเที่ยวดอยพระ (2).ปดครองเที่ยวดอยพระ (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฏร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และคณะ เยี่ยมชมบริเวณภายวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชุมชนสะอาด (2).ชุมชนสะอาด (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเรื่องการบริหารจัดการขยะ (แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล) ตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สู่สังคมสีเขียว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

MOU9101 (2).MOU9101 (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ อำเภอแม่ทะ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมการทำสัญญายืมเงิน ระหว่างคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน กับ กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปภาคการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมี นางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ ประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมเป็นเป็นสักขีพยานในการทำสัญญา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

รักการอ่าน (2).รักการอ่าน (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปี 2560 โดยมีนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 ปี สิริราช สำนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

……..แข่งขัน……………………เทศบาลตำบลป่าตนนาครัว ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะ และ ได้รับรางวัล ดังนี้
……..-เด็กชายฐิติกร เครือวงศ์ปิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
…….-เด็กชายณัฐพัชร์ ภาสุรินทร์ และ เด็กชายธรภัทร อินยาศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 – ป.3
……-เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ และ เด็กหญิงวราพร เครือเทพ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 – ป.6

……แห่เทียนพระราชทาน (2).แห่เทียนพระราชทาน (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีอันเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวาย ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีอันเชิญเทียนถวายฯ นอกจากนี้ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาhot-kapook4

….ถวายเทียน (2).ถวายเทียน (1)……….ประมวลภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาร่วมกับสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์บำรุงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป

แข่งต้นเทียน (1).แข่งต้นเทียน (2)……จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ กิจกรรมการแข่งขันการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (ประเภทเดี่ยว) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนป่าตันวิทยา /การประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคต และ รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสันฐาน / กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคต,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…..ผวจ (2).ผวจ (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน /อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิตสุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำคณะผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำโดยนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดฯ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมร่วมถวายเทียนพรรษา รับฟังสัมโมทนียกถา เรื่อง”ธรรมะ กับ ธรรมชาติ” จาก พระโพธิญาณรังษี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง – แพร่(ธรรมยุติ) และ ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นเสลา) /ต้นไม้หลายชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนท้องถิ่น และการดำเนินงานภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

หนูน้อยบ้านป่าตัน (2).หนูน้อยบ้านป่าตัน (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กองการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนป่าตันวิทยา โดย ผอ.มานพ มาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตันวิทยาและคณะครู จัดโครงการหนูน้อยวัยใสใฝ่ธรรมะ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าตันวิทยา โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดครั้งนี้เพื่อปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (2).เสวนาผู้สูงอายุอำเภอ (1)………..นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมการประชุมเสวนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ” โดยมีพระครูปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ (เจ้าอาวาสวัดสันฐาน) ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

….ดอกไม้จันเทศบาล (2).ดอกไม้จันเทศบาล (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน และ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการตามแนวพระราชดำริ กิจกรรม:ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการเป็นการขานรับนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการดำเนินกิจกรรมโดยมีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในรูปแบบดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

…..รร (2).รร (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยการนำของปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยให้ความรู้ “ทฤษฎีไฟและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง / การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส LPG /การฝึกปฏิบัติการใช้ถังเคมีดับเพลิง” ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

…….หารือจัดสถานที่ (2).หารือจัดสถานที่ (1)…………เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน/ อำเภอแม่ทะ โดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ /นายเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน /นายบรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน และ เจ้าหน้าที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมปรึกษา หารือในการเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ พบธรรมะ ที่ดอยพระฌาน” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้

ดอกไม้จันอำเภอ (2).ดอกไม้จันอำเภอ (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การจัดทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จัดทำดอกไม้จันทน์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ “ดอกดารารัตน์ และ ดอกธรรมรักษา” ดอกไม้ประจำจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

……ปปช (1).ปปช (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 80 พรรษา มหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง ในการต่อต้านการทุจริต รูปแบบและภัยร้ายการทุจริตและ หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ พร้อมทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแส การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสต่างๆ อีกด้วย

…..ฟุตบอล4องค์กร (2).ฟุตบอล4องค์กร (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอแม่ทะต้านยาเสพติดประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2560 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

…..ฮักน้ำจาง (1).ฮักน้ำจาง (2)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ /การใช้พลังงานทดแทน/ชมตลาดสีเขียว/จิบชาเจียงดา สนทนากับเกษตรกร ณ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

หนูน้อยบ้านนาคต (2).หนูน้อยบ้านนาคต (3)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กองการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาคต โดย ผอ.ณรงค์ สุทธดุก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาคตและคณะครู จัดโครงการหนูน้อยวัยใสใฝ่ธรรมะ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาคต โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์การจัดครั้งนี้เพื่อปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ยาเสพติด (2).ยาเสพติด (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ประชุม (1).ประชุม (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และส่วนราชการ โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมพนักงานเทศบาลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (อาคาร 80 พรรษามหาราช) พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกจ้างชายของเทศบาลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากอำเภอแม่ทะ/สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ และมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ประจำการ ณ อำเภอแม่ทะ ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติด ซึ่งมีผลสรุปไม่พบผู้ที่มีปัสสาวะต้องสงสัยมีสารเสพติดแต่อย่างใด การตรวจหาสารเสพติดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณหัวสะพาน ซอย 8-ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง..

hot-kapook4…………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

…..หมู่บ้านรักษาศีล5 (2).หมู่บ้านรักษาศีล5 (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมถวายสักการะและให้การต้อนรับ พระพรหมเสนาบดีพร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ระยะที่ 3 ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา hot-kapook4

ท้องถิ่นสันจร………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ ส่วนราชการอำเภอแม่ทะ อปท.แม่ทะ ในการประชุม อปท.ท้องถิ่นสันจร ครั้งที่ 3/2560 (เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เป็นเจ้าภาพในการประชุม) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 80 พรรษา มหาราช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

สานตะกร้า (2).สานตะกร้า (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้า/กระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก (ต่อยอด) ปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 60 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

รายการผจนภัย (1).รายการผจนภัย (2)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง / บริษัทพาโนราม่า ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด และสมาชิกคาราวาน จำนวน 50 ท่าน จัดทริปคาราวานท้าเที่ยวมหัศจรรย์แดนลี้ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 โดยเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามของวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน และร่วมกราบสักการะพระธาตุฯ ฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายทำรายการ “ผจญภัยไร้พรมแดน” ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 21.51 น. ทาง ททบ.5 และ HD1 ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามกำหนดการต่อไป

…..ร่วมงานอำเภอคลองสวย (2).ร่วมงานอำเภอคลองสวย (1)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมโครงการแม่ทะร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาประจำปี 2560 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.สุรคล ท้วมเสม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ณ บริเวณลำห้วยแม่ทะหลังที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

โรงเรียนอบรม (1).โรงเรียนอบรม (2)…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดการอบรมสื่อและเทคโนโลยีให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 พรรษามหาราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

….ศูนย์เด็กอบรม (2).ศูนย์เด็กอบรม (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย กองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้าง EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัยและทัศนศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ประชุมสภา (1).ประชุมสภา (2)……………..เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

fit it (1).fit it (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดยการนำของกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 3 – 25 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์) โดยมี นายเจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานเปิดโครงการ ณ วัดนาคตหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาล จำนวน.3.โครงการ ดังนี้
……1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางรถไฟปงน้อย
……………………บ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน
…………………2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายภาคภูมิ ท้าวตื้อ
……………………ถึงบ้านนายทวน บุญรักษา บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน
…………………3.โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันทร์แรม บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน
…………………ประกาศ ณ วันที่  8  มิถุนายน  2560 hot-kapook4

…………………-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ

…………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

emo_1…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

…………………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

emo_1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณสะพาน ซอย 8 – ซอย 7 บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook4

………………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

…….แรลลี่ (2).แรลลี่ (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว/สมาชิกสภาเทศบาล โดย สท.สมเพชร มหาวัน/ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ /เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการวัดพระธาตุดอยพระฌาน /ผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2560 เพื่อหา RC เล่นเกมส์ รับอาหารว่าง และผู้เข้าร่วมการแข่งขันสักการะพระธาตุดอยพระฌาน เยี่ยมชมทัศนียภาพความสวยงามบริเวณภายในวัดพระธาตุดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และเดินทางต่อไปยังผาหอบ อำเภอแม่เมาะ เข้าสู่บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี/ศูนย์จำหน่ายเซรามิกอินทราเอาท์เลทและเข้าสู่เส้นชัย ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนฉัตรไชย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา hot-kapook4

….1.ปลูกต้นไม้ (1)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว /ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าตัน โดยการนำของกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน และผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน /คณะครู นักเรียนโรงเรียนป่าตันวิทยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ณ บริเวณ ที่สาธารณะประโยชน์ป่าชุมชน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทางที่สาธารณะต่างๆ ในเขตบ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้รักษาสมดุลธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย hot-kapook4

1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบกล้าไม้สัก/พยุง/ไผ่รวกดำ และต้นพฤกษ์ มอบให้แก่ กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน เพื่อแจกจ่ายในชุมชนและปลูกบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำลำคลอง สองข้างทา่งสาธารณะต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลป่าตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยให้จัดกิจกรรมเนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากสถานีเพราะชำกล้าไม้สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางhot-kapook4

……2.5…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ มอบให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหลังเกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เป็นเหตุให้บ้านเรือนในเขตพื้นที่เกิดความเสียหายหลายหลังคาเรือน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาhot-kapook4

……ดนตรี (2).ดนตรี (1)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

……..คลองสวย (2).คลองสวย (1)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนบ้านหนามปู่ย่า โดยการนำของผู้ใหญ่ประยวน จันต๊ะจี๋ ผู้ใหญ่บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำน้ำแม่ทะ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำน้ำแม่ทะ เมื่อวันที่ 28 ุเมษายน 2560 ที่ผ่านมา 

………อบรมครู (1).อบรมครู (2)…….เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการอบรมคณะทำงานและครู บุคลากรทางการศึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 ปี สิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

…………อบจ (2).อบจ (1)………เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดพิธีเปิดถนนบดอัดลูกรังริมลำน้ำจาง บริเวณบ้านนาคตพัฒนา ตำบลป่าตัน โดยมี นายเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด และร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  เพื่อเร่งดำเนินการ ก่อสร้างถนนเส้นทางระหว่างสะพานบ้านป่าตัน – วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน/การปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำจาง บริเวณหลังหอประชุมบ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน/การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนสาธารณะบ้านสบทะ และฝายน้ำล้นบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะพระธาตุดอยพระฌานและเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาน อีกด้วย

…..ประชุมสภา (2).ประชุมสภา (1)…………เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

…………ช่อง9ถ่ายทำ (2).ช่อง9ถ่ายทำ (1)…………..เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับสำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT) ถ่ายทำรายการสารคดี “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ถ่ายทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีฯ ออกอากาศทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30 และโมเดิร์นไนน์ทีวี ท้ายข่าวลมฟ้าอากาศ ในข่าวภาคค่ำของสำนักข่าวไทย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.20-19.45 น. 

……..เย็บกะเป๋า (2).เย็บกะเป๋า (1)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (การฝึกอบรมเย็บกระเป๋า) ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

กรรมการแผน……..นายศรีวาส วงศ์เรือน รองประธานสภาเทศบาล / ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาล จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

……….ดำหัวผู้บริหาร (2).ดำหัวผู้บริหาร (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว รดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 จากคณะผู้บริหาร โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

……….ดำหัวนายอำเภอ (2).ดำหัวนายอำเภอ (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมงานชุ่มอกเย็นใจ ปี๋ใหม่เมือง อำเภอแม่ทะ พร้อมร่วมสักการะพระเจ้าทันใจ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

………..7วันอันตราย (2).7วันอันตราย (1)…………..เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และ นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐” ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ ทุกมาตรการ หรือให้แก้ไขจุดเสี่ยงทางการจราจรในเขตพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงมาก เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

……ประชาคม (2).ประชาคม (1)……………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชาคมพิจารณาให้การช่วยเหลือตามโครงการสงเคราะห์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ (ด้านบริการรับ – ส่งนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

ดำหัว……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

….บ่อพลับดูงาน…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลบ่อพลับจ.นครปฐม โดยการนำของนายณรงค์เดช สุระเสียง นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อพลับ เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

รูปภาพ1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.แจ้งเรื่องรายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 1 /2560 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ดูรายละเอียดรายงานการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1/2560

รูปภาพ1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวมีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560  

- รายละเอียดประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14 โครการ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ จำนวน 14 โครงการ

รูปภาพ1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ.จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคลุกบดอัดแน่นตั้งแต่บ้านนางอร ไชยาน้อย ถึงสะพานทุ่งปู่โท๊ะ บ้านปง.
…….หมู่ 2 ตำบลป่าตัน
2.โครงการก่อสร้างถนนคลุกบดอัดแน่น สายทางทุ่งต้นตาล บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว
……ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560

………………………- ประกาศเชินชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาล จำนวน 2 โครงการ

……………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นฯ

……………………….ตั้งแต่บ้านนางอร ไชยาน้อย บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน

……………………..- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น

………………………..ถนนสายทางนุ่งต้นตาล บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว

1.1……….เทศบา่ลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ โดยมีกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน และผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน เป็นผู้ประสานงาน และมีวิทยากรผู้ฝึกอบรมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ฝึกทักษะและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนสุนทรศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

……วุฒิบัตร (2).วุฒิบัตร (1)……..โรงเรียนป่าตันวิทยา โดย ผอ.มานพ มาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตันวิทยา และ คณะครูโรงเรียนป่าตันวิทยา จัดพิธีมอบประกาศณียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป.ลำปาง 2 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนป่าตันวิทยา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  

………ทูบี (2).ทูบี (1)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ กำนันตำบลป่าตัน และ ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จัดการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์เซอร์ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขยาเสพติด (To Be Number One ) ประจำปี 2560 สำหรับผลการประกวด ดังนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม เยาวชน บ้านอ้วน หมู่3 ตำบลนาครัว/รองชนะเลิศ ได้แก่ทีมเยาวชนไทยหัวใจลูกทุ่งป่าตัน 5 บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน /รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม B.P.Comeback บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน ณ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ถนนประชารัฐกาดนัดม๋วนใจ๋ บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

……..ไทย (1).ไทย (2)…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด งาน“ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง  ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2560 พร้อมเยี่ยมชมสินค้าต่างๆ อาทิเช่น สินOTOPของดีอำเภอแม่ทะ สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอาหารปลอดสารพิษ ต่างๆ ณ ถนนประชารัฐกาดนัดม๋วนใจ๋ บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

อบรมสตรี (2).อบรมสตรี (1)………….กลุ่มสตรีตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดการอบรมโครงการ “แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประในพิธีเปิดการอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

บัณทิต (1)………..โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายวิเชษฐ์ ลังกากาศ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาลป่าตันนาครัว และคณะครู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

1.IMG_9080………...เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนป่าตันวิทยา โดย ผอ.มานพ มาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าตันวิทยา และคณะครู จัดโครงการฝึกอบรมตีก๋องปูจา ณ หอประชุมโรงเรียนป่าตันวิทยา โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ในการอบรมโครงการดังกล่าว มีระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 30 มีนาคม 2560 ซึ่งมี นายรัตนชัย ตื้อยศ วิทยากร (ครูก๋อง) ปราชญ์ศิลปะการตีก๋องปูจา อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ราตรี (2).ราตรี (1)………….โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายวิเชษฐ์ ลังกากาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลป่าตันนาครัว และคณะครู จัดงานวันวิชาการราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ท้องถิ่นจังหวัด (2).ท้องถิ่นจังหวัด (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และคณะ เพื่อเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการขยะของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล พร้อมลงพื้นที่บ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ครูแด (2).ครูแด (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ โดยการนำของ พ.ต.ท.ประภาส อุบลศรี รองผู้กำำับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทะ/ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี จัดพิธีปิดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครู (D.A.R.E) โดยมีนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีปิด พร้อมมอบใบประกาศณียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

รูปภาพ1…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ.จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน
2.โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน
….ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 

 - ประกาศเชินชวนเสนอราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ
………………………...- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ซอย 5 บ้านดอกสะบันงา
…………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ซอย 8 บ้านดอกสะบันงา

….สร้างฝาย (1).สร้างฝาย (2)…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชุดมวลชนสัมพันธ์ จาก มบท.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว โรงเรียนป่าตันวิทยา กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำทีมผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อหลวง ตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยมะต๋อมในเขตบริเวณวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการชะลอความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ทำให้กับผืนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

………..ฟุตซอล (2).ฟุตซอล (1)……….เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดยผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี) ณ สนามกีฬาบ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีปิด สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมชนะเลิศ คือ ทีมป่าตัน A ทีมรองชนะเลิศ คือ ทีม อบต.บ้านบอม วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาล กับชุมชน ให้เกิดความสามัคคีปรองดองและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้กับนักกีฬาอีกด้วย

……….สิ่งแวดล้อม (2).สิ่งแวดล้อม (1)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล และ ชุมชนบ้านสบทะ โดยการนำของนายวุฒิ สวัสดิมิ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้าบสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะผู้เขารับการอบรมหลักสูตรวิถีชุมชนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

…….สูงวัย (1).สูงวัย (2)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จัดโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ / การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง โดย วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา่

……..พัดยศ (2).พัดยศ (1)…..คณะสงฆ์อำเภอแม่ทะ / คณะกรรมการวัดป่าตันหลวง / เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว /กำนันตำบลป่าตัน และผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าตัน จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ พระอธิการวีระพงษ์ วีรวํโส เจ้าอาวาสวัดป่าตันหลวง ตำบลป่าตัน เขต ๒เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท (จร.ชท.)ในราชทินนามที่ “พระครูโกศลอรัญญกิจ” โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ หลวงพ่อพระครูปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่าตันหลวง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

……..mou (2).mou (1)……การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาวะ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

……..คาราวาน ททท (2).คาราวาน ททท (1)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว /วัดพระธาตุดอยพระฌาน โดยพระอาจารย์พรชัย อคฺควํโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระฌาน และ พระอาจารย์ปิยพงษ์ธมฺมวํโส และคณะกรรมการวัดฯ /กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำคณะผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลป่าตัน ร่วมให้การต้อนรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะคาราวานฯ /สื่อมวลชนถ่ายทำรายการสารคดีท่องเที่ยว “รายการผจญภัยไร้พรมแดน” ออกอากาศทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์ ช่วงเวลา 21.50-22.15 น. ตามกิจกรรมคาราวานเมืองต้องห้ามพลาด… ลำปาง Plus ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะคาราวานฯ เยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามของวัดฯพร้อมกราบสักการะพระธาตุดอยพระฌาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

รูปภาพ1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 4 เชื่อมต่อซอย 7 บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

…………………….- สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

รูปภาพ1……………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดประกาศสอบราคาจ้างเหมา 14 โครงการ

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมา จำนวน 14 โครงการ

รูปภาพ1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
……….-โครงการขุดเจาะบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
……….-โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

………………………………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

………………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ บ้านนากว้าว

………………………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านปง

รูปภาพ1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประชาสัมพันธ์แจ้งงดการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รูปภาพ1……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการเทศบาลฯ จำนวน.1.โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 
 - ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ 

ภาษี2560………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 โดยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล เในการติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 มกราคม 2560 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 054289111 ต่อ 113 และ 300 More »

เปิดกาด (2).เปิดกาด (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการถนนประชารัฐ กาดนัดม่วนใจ๋ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเปิด ณ ถนนบริเวณหน้า ธกส.สาขาแม่ทะ – ถนนหน้าตลาดสดบ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อเย็นวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

cleaning (2).cleaning (1)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับชุมชนบ้านหนามปู่ย่า โดยการนำของผู้ใหญ่ประยวน จันต๊ะจี๋ ผู้ใหญ่บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และทำความสะอาดถนนบริเวณ ถนนหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ทะ ถึงสะพานหน้าตลาดสดหนามปู่ย่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ประชุมตลาด (1).ประชุมตลาด (2)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ จัดการประชุมหารือการกำหนดข้อระเบียบถนนประชารัฐ กาดนัดม่วนใจ๋ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 80 ปี มหาราช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

สมวาร50วัน (2).สมวาร50วัน (1)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

อาคารใหม่ (1).อาคารใหม่ (2)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดพิธีทำบุญสืบชะตาอาคารสำนักงาน (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

พลังความดี (2).พลังความดี (1)……..รวมพลังแห่งความภักดี…เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกิจกรรม “รวมพลแห่งความภักดี” กิจกรรมปฏิญาณตนฯ (กิจกรรมทางวาจา) โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี นำกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วางซิล (1).วางซิล (2)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง /พลตรี กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 สักการะพระธาตุดอยพระฌาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดพระธาตุดอยพระฌาน พร้อมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น ต่อไปอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

เกี่ยวข้าว (2).เกี่ยวข้าว (1)….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล โดย นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ ชุมชนบ้านนาคตแพะ โดยผู้ใหญ่จันทร์วัน บุญภา ผู้ใหญ่บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมทำความดี ถวายพ่อ การเกี่ยวข้าวนาโยน ตามพระราชดำระเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีโยนต้นกล้า(นาโยน)บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

รูปภาพ1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย)
- ประกาศเทศบาลเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- คุณลักษณะเฉพาะสังเขปฯ
…………………….- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

รูปภาพ1.………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย) 

- ประกาศเทศบาลเรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะฯ

พระฌาน (2).พระฌาน (1)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ลงพื้นที่สักการะพระธาตุดอยพระฌาน/เยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและพร้อมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มเย็น ต่อไปอีกด้วย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 

สบทะ (2).สบทะ (1)…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านสบทะ ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

สักการะพระไม้แก่นจันทน์ (1).สักการะพระไม้แก่นจันทน์ (2)………นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สักการะพระเจ้าไม้แก่นจันทน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ สง่างามเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่ทะ และชาวลำปาง ณ วัดป่าตันหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

เจ้าภาพวัดป่าตัะน (3).เจ้าภาพวัดป่าตัะน (2)…….คณะสงฆ์อำเภอแม่ทะ ร่วมกับวัดป่าตันหลวง โดยพระอธิการวีระพงษ์ วีระวํโส เจ้าอาวาสวัดป่าตันหลวง /เจ้าคณะตำบลป่าตันเขต 2 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีพระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน นำคณะผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลป่าตัน และ ประชาชนร่วมถวายอาลัย ณ วัดป่าตันหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

ประสานแผน (1).ประสานแผน (2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมเพื่อจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่ทะ ณ ห้องประชุมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.แม่ทะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

ต้อนรับปลัด (1).ต้อนรับปลัด (2)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล  ต้อนรับ นายพงษ์เทพ บุญเกิด ในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และ ต้อนรับ นายชัยพร สีชมภู ตำแหน่งนักจัดการทะเบียนและบัตร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

แผน4ปี (1).แผน4ปี (2)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559 / พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ณ ห้องนายกเทศมนตรี ฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

พระอภิธรรมวัดปงหอศาล (2).พระอภิธรรมวัดปงหอศาล (1)………………นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี พระครูปฏิยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และ นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อม สจ.คมสัน จิตรมั่น สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลป่าตัน และ ประชาชน ณ วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ติดตาม (2).ติดตาม (1)…..นายศรีวาส วงศ์เรือน รองประธานสภาเทศบาล / ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาล จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

ปิยมหาราช (1).ปิยมหาราช (2)…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช 2559″ โดยมีนายธนิต สภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ประชุมแผน (2).ประชุมแผน (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีเเกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ จัดการประชุมประชาคมชุมชนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

IMG_6641.ถวายอาลัย (2)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีเเกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดพิธีลงนามถวายอาลัย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

พนักงาน (1).พนักงาน (2)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมภายในองค์กร เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาของพนักงานเทศบาลฯ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

large_T031(2)เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
-.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว บริเวณฌาปนสถานบ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์.คสล.ชั้นเดียว.บริเวณที่สาธารณะประจำหมู่บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…………………….- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน

3.3.1…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระครูปฏิยัติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ(เจ้าอาวาสวัดสันฐาน) ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์.และนายธนิต.สุภาแสน.นายอำเภอแม่ทะ.ประธานพิธีฝ่ายฆาราวาส.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ เกษตรอำเภอแม่ทะ กำนันตำบลป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลป่าตันและประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

2…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัย /ถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ณ วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา15.00น. ที่ผ่านมา

ปวงความอาลัยหัวเว็บ - Copy…….“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
……..ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกร เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง icon0005

…….หัวเว็บถวายความอาลัย - Copy……………ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และพสกนิกร เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1.1.………….เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ กองสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและแสดงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ แม่เมาะ 3 – ลำพูน 3 โดยมีนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 

บ้านอ้วน (2).บ้านอ้วน (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชุมชนบ้านอ้วน โดยการนำของผู้ใหญ่สมถวิล บุญการินทร์ ผู้ใหญ่บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำน้ำแม่ทะ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

IMG_6019….เทศบาลเ..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย สท.สมเพชร มหาวัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนบ้านนาคตพัฒนา ม.9 ต.ป่าตัน กำจัดเศษกิ่งไม้ และวัชพืช ที่ติดบริเวณสะพานซอยม่วงม้า บ้านนาคตพัฒนา ทำให้สะพานชำรุด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

สลากภัต (2).สลากภัต (1)………..เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ได้ร่วมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากหลวง ของวัดป่าตันหลวง โดยมี พระอธิการวีระพงษ์ วีระวํโส เจ้าอาวาสวัดป่าตันหลวง /เจ้าคณะ ตำบลป่าตันเขต 2 ร่วมกับ ชุมชนบ้านป่าตันเหนือ โดย ผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตันเหนือ และ บ้านป่าตันใต้ โดย ผู้ใหญ่มนตรี คำชุม ผู้ใหญ่บ้านป่าตันใต้ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดงานประเพณี ตานก๋วยสลากภัตหลวง เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยล้านนา สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความงดงามของคนล้านนา และเอกลักษณ์เฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่อไป 

ร่วมสลาก (2).ร่วมสลาก (1)……………เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของ น.ส.สายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ร่วมสืบสานงานประเพณีตายก๋วยสลากภัตรประจำปี 2559 ณ วัดป่าตันหลวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลากภัตรให้คงอยู่สืบไป 

อบต (2).อบต (1)………นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล และ ชุมชนบ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน โดย ผู้ช่วยนุช วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ป่าตัน ให้การต้อนรับ นางสมถวิล แพงโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พร้อมคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านต้อน เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 และ การจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

IMG_5114……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พร้อมด้วยโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day “จังหวัดลำปางสะอาด” ณ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สะดวกปลอดภัย สร้างความประทับใจ เป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดลำปางน่าอยู่ และขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นจังหวัดลำปางสะอาด

กีฬานาครัว (1).กีฬานาครัว (2)……… เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติดของนักเรียนและประชาชน ประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

ดอกสะ (2).ดอกสะ (1)………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดย น.ส.สายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ ชุมชนบ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำน้ำแม่ทะ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข ณ บริเวณลำห้วยขุนทะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

IMG_0706………เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก ณ วัดนาคตหลวง ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต โดยการนำของนางสีไหม สมบูรณ์ ผอ.รพสต.บ้านนาคต ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก หลังจากที่ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน/ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าตัน และประชาชนในเขตตำบลป่าตัน เน้นประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออก สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ และใส่ทรายเคมีฟอส ทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก 

ครอบครัว (2).ครอบครัว (1)….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง จัดโครงการ “กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภาพภายในครอบครัว” โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

IMG_4537……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ค่ายคณิตศาสตร์ (1).ค่ายคณิตศาสตร์ (2)…..โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว โดย ผอ.วิเชษฐ์ ลังกากาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายวิชาการ (ค่ายคณิตศาสตร์) โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กันายน 2559 ที่ผ่านมา

……..ประกาศ.สถานะการเงิน…………………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 10 การาตรวจเงินข้อ 101 ดังนี้ hot-kapook10

………………….- ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 

………………….- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

………………….- ดาวน์โหลดเอกสารงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559

ฆ่าเพลี้ยงหัวฝาย (2).ฆ่าเพลี้ยงหัวฝาย (1)…………….เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มอบสารเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ได้รับความเดือดร้อนในการแก้ปัญหาโรคและแมลงระบาดในนาข้าว (กำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าว) ให้แก่ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวฝาย 

ฆ่าเพลี้ยง (2).ฆ่าเพลี้ยง (1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มอบสารเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ได้รับความเดือดร้อนในการแก้ปัญหาโรคและแมลงระบาดในนาข้าว(กำจัดเพลี้ยกระโดดในนาข้าว)ให้แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาล เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากศัตรูพืชดังกล่าวต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 

ตรวจโครงการ (1).ตรวจโครงการ (2)……….นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านสบทะ ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านสบทะ และ โครงการขุดลอกห้วยหัวหมู – ห้วยแพน บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน นอกจากนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาของเทศบาล บริเวณ หน้าตลาดสดบ้านป่าตัน / โครงการขยายเขตประปาบ้านป่าตัน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 กันยายน 2559 

คลองสวยดอกสะบันงา (2).คลองสวยดอกสะบันงา (1)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชุมชนบ้านดอกสะบันงา โดยการนำของผู้ใหญ่สมคิด วงศ์บุญมา ผู้ใหญ่บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำน้ำแม่ทะ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข บริเวณ ซอย 5 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

คลองสวยนากว้าว (2).คลองสวยนากว้าว (1)………….เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย สท.นิคม บุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลและ น.ส.สายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับบ้านนากว้าว ม.1 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยการนำของผู้ใหญ่ถิ่น อินยาศรี ผู้ใหญ่บ้านนากว้าว ร่วมกำจัดวัชพืชในลำน้ำจางบริเวณสะพานบ้านนากว้าว ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข 

ประชุมสภา (1).ประชุมสภา (2)…………..นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 

ลูกจ้าง (2).ลูกจ้าง (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการพัฒนาจริยธรรม และคุณธรรมจิตสำนึกการบริการแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ครูและพนักงานครูเทศบาล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 

ตรวจสอบสิทธิผู้สูงอายุรายเก่า123 (2)…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำหนดออกให้บริการตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์(รายเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในแต่ละหมู่บ้านระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล โทร 054-289111 ต่อ 106 และ 110 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม More »

ครู (2).ครู (1)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 

รักการอ่าน (2).รักการอ่าน (1)……………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยมี พ.อ.อ.มานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่ทะ ให้เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่านิทานอีสป ระดับอนุบาล/การประกวดการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา.และการแข่งขันเล่านิทานประกอบการแสดงเรื่อง”กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่”โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการรักการอ่านเพราะการอ่านเป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

…..เด็ก (2).เด็ก (1)…….เมื่อวันที่ 7 กันายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกกิดในเขตพื้นที่เทศบาลตำลป่าตันนาครัว ตามโครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย น้อมถวาย 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

large_T031(2)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ โคมไฟฟ้าถนน LED พร้อมขาจับปรับระดับได้ ฟิวส์กันน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งทั้งชุด พร้อมติดตังโคม อ่านประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม  

เกษตร.ประชุมเกษตร (1)……………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ สภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบลในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนระดับตำบล ให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเองและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

รับรางวัล…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ตัวแทน อปท.อ.แม่ทะ รับใบประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของแต่ละ อปท.ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติเป็นจำนวนมาก  ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ (ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน 2559)  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 

จริยธรรม (1).จริยธรรม (2)..…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ลูกจ้างประจำ และคณะครู จัดโครงการพัฒนา จริยธรรม และคุณธรรม จิตสำนึกการบริการแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 โดยวันที่ 29 สิงหาคม 2559 อบรมเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น” /หลักธรรมในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และ ธรรมสำหรับผู้นำ ธรรมกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อบรมเรื่อง “วินัย และการรักษาวินัยของข้าราชการท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

14040139_691496680988623_5460026360088891363_n……….โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว โดยการนำของ ผอ.วิเชษฐ์ ลังกากาศ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และคณะครู จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด โดยมีพระมหาวัชรวีร์ วชิรเมธี รก.จต.นาครัว เขต๑, เลาขาเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ พระมหาศรายุทธิ์ ฐานิสฺสโร และพระจักร์กฤษณ์ อภิวณฺโณ เลข.จต.น้ำโจ้ เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

สภา (1).สภา (2)………..นางดวงฤทัย เครือดวงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

large_T031(2)………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในกิจการเทศบาลฯ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกตอนกรีต บริเวณซอย 4 เชื่อต่อกับซอย 7 บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม 

…………..ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

…………..ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

…………………………………………..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

 

เหรียญโปรยทาน (2).เหรียญโปรยทาน (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โดยการนำของนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (เหรียญโปรยทาน) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ขนมครองแครง (2).ขนมครองแครง (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (การทำขนมครองแครงกรอบ) โดยมีนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ซ้อมแผนโรงเรียน (2).ซ้อมแผนโรงเรียน (1)…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการอพยพ)โดยจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับสถานะการณ์ หากเกิดเหตุการณ์จริง ครู และเด็กนักเรียน สามารถรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยได้อีกด้วย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ซ้อมแผน (2).ซ้อมแผน (1)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการอพยพ) ประจำปี 2559 โดยมี นายสุพจน์  ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยภาคเช้า เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ให้ความรู้ในการใช้เครื่องป้องกันภัยต่างๆ  ภาคบ่าย ทฤษฏีไฟ การปฏิบัติในการป้องกันเมือเกิดอัคคีภัยต่างๆ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกดับเพลิงอย่างถูกวิธีให้แก่เจ้าหน้าเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

สภา……………….นางดวงฤทัย เครือดวงคำ  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที 3  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

NRTแม่ทะคัพ (1).NRTแม่ทะคัพ (2)……..ส่วนราชการอำเภอแม่ทะ อปท.แม่ทะ และชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะ โดยการนำของผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประธานจัดการแข่งขัน และประสานงบประมาณจากภาคเอกชน และทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ประชาชนทั่วไปและ อายุ 35 ปีขึ้นไป N.R.T อำเภอแม่ทะ – ป่าตันคัพ 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียนป่าตันวิทยา โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี พร้อมร่วมเล่นฟุตบอลคู่พิเศษเปิดสนาม ระหว่าง ทีม อปท.แม่ทะ/ ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการอำเภอแม่ทะ พบกับ ชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จบเกมส์ด้วยการเสมอที่สกอร์ 2-2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

จุดเทียนชัย (1).จุดเทียนชัย (2)…..เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ บริเวณหอประชุมอำเภอแม่ทะ โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรพร้อมจุดเทียนชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ลงนามถวายพระพร (1).ลงนามถวายพระพร (2)….. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ทะ ร่วมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่ม(พุ่มดอกไม้สด) และกล่าวคำสดุดีประกาศเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมมอบประกาศณียบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2559 ของอำเภอแม่ทะ มอบให้แก่แม่ตัวอย่างผู้ซึ่งเลี้ยงลูกได้ยอดเยี่ยมจนเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ) ที่ผ่านมา

วันแม่ผู้สูงอายุ (2).วันแม่โรงเรียน (2)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว โดยนายวิเชษฐ์ ลังกากาศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว คณะครู และชมรมผู้ปกครองฯ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวพระราชสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (วันแม่แห่งชาติ) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

รักป่า (2).รักป่า (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน โรงเรียนป่าตันวิทยา และ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดกิจกรรม “รักป่า รักน้ำ รักษ์แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามแนวพระราชดำริ ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

วันแม่ผู้สูงอายุ (2).วันแม่ผู้สูงอายุ (1)……..กิจกรรมอบรมสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาวะให้ผู้สูงอายุมีความสุขและมีคุณค่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการอบรมและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา(วันแม่แห่งชาติ) ณ บริเวณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ประชามติ (1).ประชามติ (2)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “การออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม โดยจุดเริ่มต้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ – วัดศรีอ้วน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมพลัง ในการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมต่อไป เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

ทำบุญวันเข้าพรรษา (1).ทำบุญวันเข้าพรรษา (2)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับอำเภอแม่ทะ กำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตันและชุมชนบ้านดอกสะบันงา โดยผู้ใหญ่สมคิด วงศ์บุญมา ผู้ใหญ่บ้านดอกสะบันงา จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2559 โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป ณ วัดสันฐาน บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

กิหดิเ (1).กิหดิเ (2)….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ และชุมชนบ้านป่าตัน โดยผู้ใหญ่บรรเจิด ลือชัย ผู้ใหญ่บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน จัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสาย การแข่งขัน “ฟุตบอล N.R.Tอำเภอแม่ทะ – ป่าตันคัพ ประจำปี 2559″ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานการจับสลาการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี 2 รุ่น คือ รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป อ่านเพิ่มเติมhot-kapook10 More »

IMG_5899……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรทุกคน ซึ่งจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

5.1.5…..เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมคณะร่วมสักการะพระธาตุดอยพระฌาน ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและพร้อมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดลำปางต่อไปอีกด้วย

….1.2………..นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ มหาวิทยาราชภัฎลำปาง เกษตรอำเภอแม่ทะ และชุมชนบ้านนาคตแพะ โดยการนำของ ผู้ใหญ่จันทร์วัน บุญภา ผู้ใหญ่บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรม สาธิตการทำนาด้วยวิธีโยนต้นกล้า(นาโยน) ณ แปลงสาธิตบ้านนาคตแพะ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านม

IMG_5490……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และชุมชนบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้ารับโล่รางวัล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ผ่านเข้ารอบที่1 ตามโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

13528806_1797210667159925_7016091732266937991_n.13533030_1797210717159920_876462964503056191_n…………..นายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

13501752_1797209683826690_849011448629328967_n.13529263_1797209753826683_3066615733795609271_n…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายศิริรณ เทสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และ คณะครู ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมประชุมจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการจัดทำสถานการณ์และสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

large_T031(2)…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

large_T031(2)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้hot-kapook10
1.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังแบบเรียงหินในตาข่ายลำห้วยแหนบ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน
2.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะแบบเรียงหินในตาข่าย (บริเวณบ้านนายพร แก้วฟู)
…………………บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน
…………………3.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะแบบเรียงหินในตาข่าย
…………………(บริเวณบ้านนายริน วงศ์คำตัน) บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน
…………………4.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่พวก บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว
…………………5.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะบริเวณหลังวัดพรหมพิรามบ้านหนามปู่ย่า
…………………หมู่ 8 ตำบลนาครัว
 …………………- ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้การจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

emo_1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จพสอบราคาจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 90 วัตต์ และอุปกรณ์ติดตั้งทั้งชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟ hot-kapook10

………- ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุฯ

……………………- บัญชีกำหนดราคากลาง

emo_1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน.สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา.เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 hot-kapook10

………………..- อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

………………..- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

20080406040543_1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลฯ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
- โครงการขยายเขตประปาบ้านนาคตตั้งแต่บ้านเหล่าถึงบ้านใหม่ บ้านนาคต หมู่  3 ตำบลป่าตัน
- โครงการขยายเขตพร้อมปรับปรุงท่อเมนประปาทุ่งนาโตนและทุ่งนาเปียง บ้านป่าตัน ตำบลป่าตัน
- โครงการขยายเขตประปาจากสามแยกฟาร์มเห็ดสมเพชรถึงวัดใหม่ บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน
……………………..- โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน hot-kapook10

………………………..- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

……………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ จำนวน 4 โครงการ

 

1….เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

Z (1).Z (2)……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ ชุมชนบ้านสบทะ โดยการนำของนายวุฒิ สวัสดิ์มิ่ง ผู้ใหญ่บ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน พร้อม คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผล จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 เพื่อพิจารณากลั่นกลองการคัดเลือกชุมชนเข้ารอบระดับประเทศ ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาhot-kapook10

222 (2).IMG_4161…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับสำนักสงฆ์พระธาตุดอยพระฌาน และ ชุมชนในเขตเทศบาล โดยกำนันเสาร์แก้ว ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยพระฌานประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559hot-kapook10

1……..เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ลำห้วยแหน สำนักสงฆ์บ้านนาคตทรัพย์ บ้านนาคต หมู่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางhot-kapook10

11 (1).11 (2)……………….เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดย ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง พร้อมคณาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมรับมอบแผนที่เดินดินเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านมา นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่เทศบาลในการสอบถามข้อมูลบริบทชุมชน อันประกอบด้วย ประวัติชุมชน ข้อมูลประวัติชุมชน ข้อมูลประชากรชุมชน โครงสร้างองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดทำปฏิทินชุมชน จัดทำแผนที่เดินดิน รวมถึงการสอบถามปัญหา และความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการพัฒนาต่อไป  hot-kapook10

large_T031(2)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการเทศบาลฯ จำนวน.1.โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกตอนกรีต ถนนซอย 6 (ทางไปฝายน้ำล้นสบทะ) หมู่7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559h2

- ประกา่ศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ

…………………….- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

……………………- รายการประมาณราคาก่อสร้าง

emo_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเรื่องการโอนข้าราชการครู/พนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีความประสงค์ขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอนด้วยตนเองพร้อมเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
……………กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 054-289111 ต่อ 110h2
…………….ดูรายละเอียดได้ที่นี้

large_T031(2)….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บริเวณซอย 4 เชื่อมต่อกับซอย 7 บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

……- ประกาศเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 

111(1).111…………………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา h2

1.1.1………………..เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวh2

13295266_620064671493274_1398366744_n……………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (สานกระเป๋า/ตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก) โดยมีนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ วัดนาคตหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา h2

1515…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 เชียงใหม่ กรมเจ้าท่า โดยการนำของ นายพิสิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 จัดโครงการขุดลองลำน้ำจาง และ โครงการคลองสวย น้ำใส นครลำปางแห่งสุข โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณลำน้ำจาง โรงเรียนสุนทรศึกษา บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา h2

898…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการประเมินความสามารถผู้เรียน และการประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา icon_new

large_T031(2)…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จากเดิมประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15  - 22 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่  15  - 24 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

large_T031(2)……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาล และ ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ดังนี้

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 4 เชื่อมต่อกับซอย 7 บ้านปง

………………..หมู่ 2 ตำบลป่าตัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

……………….2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.2 ชั้น บ้านป่าตัน หมู่ 6 ตำบลป่าตัน

……………… ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhot-kapook10

เว็บ………….เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนซ์เซอร์ To Be Number One ประเภทเยาวชนและประชาชน ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(To Be Number One) ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนิต สุภาแสง นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี สำหรับผลการประกวด ดังนี้ ประเภทเยาวชน ชนะเลิศ ได้แก่ทีมบ้านป่าตันเหนือ รองชนะเลิศ ทีมบ้านสบทะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสามขาบ้านปง ประเภทเยาวชน ชนะเลิศ ได้แก่ทีมบ้านป่าตันเหนือ รองชนะเลิศ ทีมบ้านหัวฝาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมบ้านปง hot-kapook10

20080406040543_1

….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับ
……………………..ใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สอบถาม
……………………..รายละเอียดโทร. 0-5428-9111 ต่อ 110 หรือ www.Patunnakure.go.th….hot-kapook10
……………………..- ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ
……………………..- มาตรฐานตำแหน่งการรับสมัคร

 

3.IMG_5114……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวร่วมกับชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล.จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีการแข่งขัน 2 ประเภท คือ รุ่นเด็กเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และ รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ณ บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดบ้านป่าตัน ระหว่างวันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2559 h2

1.1.1414………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดพิธีปิดโครงการสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559) พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา h2

65412 (1)………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรม อสม.เทศบาลฯ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาh2

85252…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หลังเกิดเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน พัดกระหน่ำเป็นเหตุให้บ้านเรือนเกิดความเสียหายกว่า 2,000 หลังคาเรือน รวมค่าเสียหายโดยประมาณเกือบ 2 ล้านบาท

6……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ และ ชุมชนในเขตเทศบาล จัดโครงการสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ  ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

252525…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2559 เนื่องในวันเทศบาลฯ 24 เมษายน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

58588(2).58588(1)…………เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมทำบุญฉลองหอระฆัง และพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน ได้รับเกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมอ่านสารตราตั้งฐานันดรศักดิ์ พระอธิการโยธิน ยติโก เจ้าอาวาสวัดนากว้าว โดยมีพระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดนากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

6.1.2…..เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 (สระเกล้า..ดำหัว ขอพรนายอำเภอแม่ทะ) ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ทะ.เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2559

1…………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีขบวนแห่สงกรานต์และไม้ค้ำศรี ของทุกชุมชน/พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเทศบาลฯ,ประธานสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล/การประกวดทำอาหารพื้นเมือง/การประกวดก่อเจดีย์ทราย/การประกวดตีกลองแซะ/การตีกลองปู่จา/การประกวดแม่บ้านคนงามเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว/การประกวดแข่งขันหัวเราะสนุกสนาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

IMG_0727………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของปลัดสายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาลฯ โดยการนำของ สท.สมเพชร มหาวัน รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 โดยมีการตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 1 จุด คือ บริเวณหน้า ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

52552….นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ” เมาไม่ขับ ” โดยขอความร่วมมือให้ร้านค้า/ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ไม่จำหน่ายสุราให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

2525……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว(ประธาน ศูนย์ อปพร.เทศบาลฯ) พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาล จัดการประชุม และหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

12121(2).12121(1)……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ จัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

IMG_0380………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ ส่วนราชการอำเภอแม่ทะ อปท.แม่ทะ ในการประชุม อปท.ท้องถิ่นสันจร ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

89899.IMG_0098……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดโครงการการปณิธานความดี ปีมหามงคล “พัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน” บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

IMG_0004……..เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายยูนิตย์ เชื้อคำลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนและดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

2………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชมรม อสม.เทศบาลฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตำบลเพื่อมุ่งสู่ตำบลสร้างเสริมสุขภาพ (เวที อสม.) พร้อมจัดนิทัศน์การแสดงผลงาน เรื่องโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ และเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

1……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของ ปลัดสายสุนีย์ สุภาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ โดยการนำของนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ พร้อมส่วนราชการต่างๆในอำเภอแม่ทะ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและเศษวัสดุในลำห้วยแม่ทะ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

emo_1……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการเทศบาลฯ.จำนวน.2.โครงการ
……….1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอย5(บ้านนาคต ม.3) เชื่อมถนนซอย1
…………(บ้านสบทะ ม.7) ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
…………………..2.โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ทะ บริเวณหลังวัดพรหมพิราม บ้านหนามปู่ย่า ม.8
……………………..ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

………………….- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาลฯ

…………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

 

3…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานมอบวุฒิบัตร สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจและ ความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบและเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วยhot-kapook10 More »

1………เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว และ ชมรมผู้ปกครอง จัดงานวันวิชาการและงานราตรีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558  ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธี สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีบรรดาเด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ภายในงานมีการแสดงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ การแสดงของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว การแสดงจากนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษด้านต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับชุมชนอีกด้วยhot-kapook10 More »

111 copy….เมื่อระหว่างวันที่ 4 – 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และเทศบาลฯได้นำปัญหาดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10 More »

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการเทศบาลฯ.จำนวน.3.โครงการ ดังนี้

- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ 
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน
……………2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 3 บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน
……………3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 4 บ้านป่าตัน หมู่ 5 ตำบลป่าตัน

ประชาคม 59 - Copy…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ขอเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลฯ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) โดยกำหนดออกประชาคมแผนในแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดhot-kapook10 More »

emo_1……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศผลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
…….ดูประกาศผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ hot-kapook10

1…...เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการทบทวนแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนชุมชนที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ชุมชนได้มีแผนในการพัฒนาหมู่บ้านที่สมบูรณ์ต่อไปอีกด้วย เมือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาhot-kapook10
More »

1…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต โดยการนำของ นางสีไหม สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต และบ้านนาคตแพะ ม.4 ต.ป่าตัน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยรำวงย้อนยุคประจำปี 2559 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาคตแพะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา hot-kapook10

emo_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านหลุก หมู่12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

……………..ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

……………..ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

1……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นครลำปาง ศึกษาดูงานด้านสภาพการให้บริการสุขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 hot-kapook10

emo_1…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณข้าววัดศรีอ้วนถึงลำเหมืองบ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

2.1………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ และ โรงเรียนป่าตันวิทยา.จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครู(D.A.R.E) ณ โรงเรียนป่าตันวิทยา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา hot-kapook10

IMG_0647…………..นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ได้ให้คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในการบริหารงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาล และประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา h2

……………….- ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ

……………….- รายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว

emo_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศการมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาแม่ทะ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

………………- ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

emo_1………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.จำนวน.1.โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณเหมืองปู่ธิ บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง hot-kapook10

………………...- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการ

…………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

…………………- แบบสรุปราคากลางการก่อสร้างฯ

1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาคัรว ร่วมกับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาคต เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา hot-kapook10

1.IMG_4613………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.โดยนายสุพจน์.ศรีแกวงศ์.นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว.พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับชุมชนบ้านอ้วน ม.3 ต.นาครัว จัดโครงการคลองสวย น้ำใส ลำปางนครแห่งความสุข ณ บริเวณลำห้วยขุนทะ หลังที่ว่าการอำเภอแม่ทะ โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานเปิดโครงการ เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำลำคลองในเขตชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือกันขจัดของเสียที่ทับถมกันในแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงการจัดการผักตบชวา จอกแหน และวัชพืชอื่นๆในน้ำที่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสีย hot-kapook10

1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 hot-kapook10

1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จัดโครงอบรมและรณรงค์ลดการเผาทุกชนิด ณ บริเวณเขตป่าวัดพระธาตุดอยพระฌาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปขยายผลยังประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันไฟป่า และรักษาป่าไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อชะลอความรุนแรงของภัยธรรมชาติ ให้กับผืนป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา hot-kapook10

111 (1).111 (2)….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้ คำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

3.IMG_3456….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นำโดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับท่านสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดอินทรีฟาร์ม บ้านนาคตแพะ ตำบลป่าตัน และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ โรงเรียนบ้านปง ตำบลป่าตัน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

4541.85853….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปี 2558 โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาคต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

12121.IMG_2127……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ.จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีไตรภาคีสัมพันธ์โรงเรียน/ศพด.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปี 2558 โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี  ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_3050เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมรับพรปีใหม่จากท่านสามารถ.ลอยฟ้า.ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่ทะ /หัวหน้าส่วนราชการงานต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2559 

ลงทะเบียน…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาล.และประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2).ดังนี้ hot-kapook10

…..1.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างฝายกั้นน้ำห้วยเบอะ บ้านปง หมู่ 2 ตำบลป่าตัน
…..อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โครงการ

………………………….ประกาศสอบราคาจ้างเหมา

………………………….ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

………………………….สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

………………………..2.ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่.2)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
………………………..เด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…………………………ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ

…………………………ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

…………………………สรุปผลการการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

 

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลฯ.จำนวน.3.โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนากว้าว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
……………2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าตัน เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
……………3.โครงการขยายปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต.ถนนสายหมู่บ้านนาครัวเมืองใหม่.หมู่.3
……………ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางhot-kapook10

…………..- ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานในกิจการของเทศบาลฯ

…………..- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

S__32751623เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาป่า พืชผลทางการเกษตร และวัชพืชต่างๆ ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง “คนลำปางร่วมใจไม่เผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน” อีกทั้งในปีนี้จังหวัดลำปาง ได้เริ่มรณรงค์การป้องกันไฟป่า และหมอกควันโดยรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาทุกชนิด ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  ของทุกปี สาเหตุมาจากอากาศปิด การเผาป่า เผาหญ้าข้างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร ซึ่งในปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง หากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำการเผาป่าหรือพืชผลทางการเกษตร มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งได้มีการออกมาตรการ จากเดิมให้มีการควบคุมการเผา เป็นห้ามเผาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมทั้งห้ามมีการเผาป่า หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมาย หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  หมายเลขโทรศัพท์  054-289199 หรือ 199 ตลอด  24  ชั่วโมง hot-kapook10

ภาษี2559 - Copyเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในการติดต่อชำระภาษี โดยจะเริ่มออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 12 – 28 มกราคม 2559 hot-kapook10 More »

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลฯ จำนวน.4.โครงการ ดังนี้ hot-kapook10
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโรงงานผลิตน้ำดื่มถึงลำน้ำจางบ้านนากว้าว 
……………2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลอดตั้งแต่ปากทางบ้านนายใจ ขันหน่อริน บ้านนากว้าว 
……………3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางไพลินถึงนางสมพิน  บ้านป่าตัน ม.5 ต.ป่าตัน
……………4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเข้าบ้านนายสมเพชร วิมล บ้านป่าตัน ม.6 ต.ป่าตัน

……………- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

111 copy…….…เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการเทศบาลฯ จำนวน.1.โครงการ คือโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณฝายน้ำล้นบ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 hot-kapook10

- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

…………………….- ตาารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ และราคาลาง

20080406040543_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศการมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ hot-kapook10
1.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ และราคาลาง

2.โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว
…………………….ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
…………………….ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ และราคากลาง

 

IMG_1582เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รับชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

…..IMG_1160.IMG_1288………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ร่วมกับศูนย์การเรียนความพิการจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอแม่ทะ ตำบลป่าตัน-นาครัว จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านปง หมู่ 2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

22.8…………..เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคพร้อมจุดเทียนชัยมหามงคลภายในงานมีการจัดริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน–พุ่มทอง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน/และกลุ่มพลังมวลชนซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะhot-kapook10

1        นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “วันพ่อแห่งชาติ” ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_0832 IMG_0819                        ตามที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการการปณิธานความดี ปีมหามงคล “พัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน” โดยวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กำหนดพัฒนา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ hot-kapook10

IMG_0803 IMG_0730           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ออกสุ่มตรวจโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558h2

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 90 วัตต์ พร้อมขาจับปรับระดับได้ ฟิวส์กันน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งทั้งชุด พร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน 35 ชุด h2

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัศดุไฟฟ้าและวิทยุ

…………..ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

emo_1……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างในกิจการของเทศบาล จำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง..hot-kapook10
……………………- ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

……………………- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ

……………………- แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อเป็นราคากลาง

1.IMG_0551……….ตามที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการการปณิธานความดี ปีมหามงคล “พัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน” โดยวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กำหนดพัฒนาบ้านป่าตันเหนือ ม.5 และ บ้านป่าตันใต้ ม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพิ่้อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ hot-kapook10

2…เเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว hot-kapook10

1.2…………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เมื่อช่วงเช้า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

1.3……….ตามที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการการปณิธานความดี ปีมหามงคล “พัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน” โดยวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กำหนดพัฒนาบ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพิ่้อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ hot-kapook10

1.4 ………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

emo_1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมางานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านสบทะ  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhot-kapook10

อิสรภาพทางการเงิน1……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 10 การาตรวจเงินข้อ 101 ดังนี้hot-kapook10
………………….ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 

………………….งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

………………….- ดาวน์โหลดเอกสารงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 

12345
emo_1...ขอเชิญประชาชนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ.BIKE.FOR.DAD”ในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2–10 พฤศจิกายน 2558 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ การลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.lampang.go.th/bikefordad และการลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปางhot-kapook10

20080406040543_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

20080406040543_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างในกิจการของเทศบาล จำนวน 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

4…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ชุุมชนบ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดโครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำแม่ทะ ในพื้นที่บ้านดอกสะบันงา โดยกำจัดผักตบชวา ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลำน้ำแม่ทะเน่าเสีย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาhot-kapook10

1…………..เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวhot-kapook10

IMG_7683เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ในการบริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว (ใหม่) ประจำปี 2558 โดยมี นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่12-13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

IMG_7544……..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในบริเวณตลาดสดหนามปู่ย่า – หน้าโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี จัดการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอนบริเวณตลาดสดหนามปู่ย่า – หน้าโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี เพื่อเป็นการหารือ และหาแนวทางในการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความสะดวก สบาย แก่ประชาชนผู้สัญจร และผู้ประกอบกิจการในบริเวณนั้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

2……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระแก่เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายศิริรณ เทพสาย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาhot-kapook10

1.………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้มีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง  มาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการอบรมตลอดหลักสูตร ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เมื่อวันที่ 2 – 4 กันายน 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

IMG_7508………………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ร่วมโครงการ Big Cleaning Day ของอำเภอแม่ทะ โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีความสะอาดเรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา hot-kapook10

20080406040543_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน  1 โครงการ โดยมีรายการ ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
……………………..4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง
……………………..5. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง

……………………..ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางฯ hot-kapook10

…………………….ดูรายละเอียดประกาศสอบราคาเพิ่มเติมhot-kapook10

20080406040543_1……เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยคณะกรรมการเปิดซองได้ผลคัดเลือกเรียบร้อยแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

 

20080406040543_1….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 คือ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

…….ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ hot-kapook10

………………………..รายละเอียดการประมูลการจ้างฯhot-kapook10

 

 

12…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับชมรม อสม.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน โดยการนำของนายเสาร์แก้ว  ธรรมวันตา กำนันตำบลป่าตัน และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการร่วมใจปั่นเพื่อแม่ เส้นทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ถึง วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา(วันแม่แห่งชาติ) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาhot-kapook10

123…………..เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

1234……………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศตำบลป่าตันนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ทะ ร่วมลงนามถวายพระพรวางพานพุ่ม(พุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำสดุดีประกาศเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และมอบประกาศณียบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2558 ของอำเภอแม่ทะ ให้เป็นแม่ตัวอย่าง ผู้ซึ่งเลี้ยงลูกได้ยอดเยี่ยม จนเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

111……คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดบมอบหมายหน้าที่่งานด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

คู่มือคะ.ประกาศเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน
.รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม.
hot-kapook10

IMG_4887………..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา 2558 โดยนำเทียนไปถวายวัดต่างๆ จำนวน 12 วัด ในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในช่วงวันที่ 27 และ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

IMG_5368……….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับชุมชนชนบ้านนากว้าว โดยการนำของนายถิ่น อินยาศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านนากว้าว จัดโครงการการปณิธานความดี ปีมหามงคล “พัฒนาหมู่บ้านเดือนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน” บ้านนากว้าว หมู่ 1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

1.1…..เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษาและ แข่งขันสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2558 โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เวทีหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

images (1)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งhot-kapook10

ประกาศผลการสอบราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(อัฒจันทร์เชียร์กีฬาแบบถอดได้) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20080406040543_1…..ประกาศคณะกรรมการรับซองและเปิดซอง.รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม hot-kapook10

111 copyศิลาแม่ทะ icon0005
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง-เกาะคาขนส่ง icon0005

20080406040543_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน  1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬา พร้อมจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ้านปง ม.2 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhot-kapook10

20080406040543_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้่างที่มิใช่งานก่อสร้างของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(อัฒจรรย์แบบถอดได้) จำนวน 6 ชุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

IMG_4341เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอแม่ทะ และประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สระน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบล ป่าตันนาครัว เพื่อเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ สู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานสืบไปhot-kapook10

10…………….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล และ ชุมชนบ้านสบทะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการลงพื้นที่ตรวจชุมชนบ้านสบทะ ม.7 ต.ป่าตัน ตามโครงการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา (Zetro Wast) ปีที่ 10 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาhot-kapook10

9……………เทศบาลตำบลาตันนาครัว โดย สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชุมชนบ้านป่าตัน ม.5 และ ม.6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จัดทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำให้มีความเพียงพอในการสูบน้ำในการทำการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านป่าตัน และ สถานีสูบน้ำทุ่งพระฌาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 

8…………..นายนิวัติ สายปินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที 2  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 60 ปี สิริราช เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

7………เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที 14 กรกฎาคม 2558
 

emo_1เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานในกิจการของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จำนวน.1.โครงการ คือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อัฒจันทร์(แบบถอดได้) จำนวน 6 ชุด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม hot-kapook10

111 copyเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว.มีความประสงค์แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล โดยวิธีพาราเคพซีล ชนิดที่ 3ฯ บ้านนาคตแพะ หมู่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์