ข้อมูลชุมชน

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลนาครัว และตำบลป่าตัน รวมทั้งสิ้น….. 12 หมู่บ้าน ดังนี้.-

                   1)  ตำบลนาครัว  ประกอบด้วย  3   หมู่บ้าน

หมู่ที่ 3      บ้านอ้วน
หมู่ที่ 4      บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 8      บ้านหนามปู่ย่า

                   2) ตำบลป่าตัน  ประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1       บ้านนากว้าว
หมู่ที่ 2       บ้านปง
หมู่ที่ 3       บ้านนาคต
หมู่ที่ 4       บ้านนาคตแพะ
หมู่ที่ 5       บ้านป่าตันเหนือ
หมู่ที่ 6       บ้านป่าตันใต้
หมู่ที่ 7     บ้านสบทะ
หมู่ที่ 8       บ้านดอกสะบันงา
หมู่ที่ 9       บ้านนาคตพัฒนา