ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวเดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลตำบลป่าตัน-นาครัว ได้รับการประกาศจัดตั้ง เป็นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ขณะนั้นมีพื้นที่ จำนวน 8.33 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2 ตำบล คือ ตำบลป่าตัน และตำบลนาครัว (บางส่วน 3 หมู่บ้าน)จากนั้น  กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตัน รวมกับ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบล จึงมีผล ทำให้เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็น  22.50  ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตัน และตำบลนาครัว (บางส่วน 3 หมู่บ้าน)เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ได้เปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขนาดของเทศบาล ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด ในมติประชุม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด ในมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง ครั้งที่5/2549 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2549

กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 โดยให้เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว รับรวมพื้นที่บางส่วนของบ้านอ้วน หมู่ที่ 3 และบ้านหนามปู่ย่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาครัว ซึ่งเดิมอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว มารวมกับเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสองแห่ง จึงมีผลทำให้เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น  26  ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตัน (9 หมู่บ้าน) และตำบลนาครัว (3 หมู่บ้าน)


เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5428-9111
แฟกซ์ : 0-5428-9411
อีเมล์ : patunnakure.2013@gmail.com
แผนที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

แผนที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น