ติดต่อเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว                   08-1950-8594
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว                      08-9999-3838
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร                            0-5428-9111 / 0-5428-9411
สำนักปลัดเทศบาล                                      ต่อ         106
กองคลัง                                                   ต่อ         112/301
กองวิชาการและแผนงาน                               ต่อ         108 – 109
กองช่าง                                                   ต่อ         115
กองการประปา                                          ต่อ         120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       ต่อ         116
กองการศึกษา                                            ต่อ         110
โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว                         ต่อ         205
เหตุเพลิงไหม้ – เหตุฉุกเฉิน                           0-5428-9199 หรือ 199
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว             0-5428-9101 และ 09-2187-6627
ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน                   0-5435-3114
เว็บไซต์เทศบาล                                         www.patunnakure.go.th

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ : 0-5428-9111
แฟกซ์ : 0-5428-9411
อีเมล์ : patunnakure.2013@gmail.com
แผนที่ของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น