นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว

(นายสุพจน์  ศรีแกวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัีว

หมายเลขโทรศัพท์ : 08-1950-8594 

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52150
โทรศัพท์ :  0-5428-9111 ต่อ 101
แฟกซ์ :  0-5428-9411
อีเมล์ :  patunnakure_2554@hotmail.com และ patunnakure.2013@gmail.com