รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2559

IMG_0647

นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ได้ให้คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในการบริหารงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาล และประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา h2

ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกทเศมนตรีฯ
รายงานผลการปฏิบัติงานนายก