วัดนาคตหลวง

วัดนาคตหลวง ตั้งอยู่ ณ บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2359 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2480 มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ วิหารโบราณ 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ 2401 บูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ.2472 โดยมีรูปทรงพื้นเมือง มีแบบแผนทางสถาปัตยกรรมของล้านนา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 163 ลงวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2523