ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน

หัวศูนย์

ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัวได้จัดตั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน ขึ้น จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ บ้านสบทะ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 , 6 ตำบลป่าตัน เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยอยู่ภายใต้สังกัดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านป่าตัน ในภารกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งมีบุคลากรประจำศูนย์คือ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ ในการรักษาพยาบาล ชำระค่าใช้จ่าย และลดภาระในการเดินทางไปรักษาพยาบาลประชาชนอีกด้วย ติดต่อ 054-353114 เปิดบริการเวลา 08.00 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โทร. 054289111 ต่อ 116

สาธารณสุข2สาธารณสุขDSC01754