สถานะการเงินการคลัง

การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 

…….เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 10 การตรวจเงินข้อ 101 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินปละงบอื่นๆ ประจำปี ดังนี้

-ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560ประกาศ

-งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แสดงฐานะ
 

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 รายรับ

-รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560รายจ่าย