โครงสร้างเทศบาล

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการ 1 คน และที่ปรึกษา 1 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี

*******************************

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แบ่งออกเป็น…2  เขตเลือกตั้ง ๆ ละ  6  คน

โครงสร้างสภา

*******************************

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครสร้างแบ่งส่วน

*******************************