กองการประปา

(นายทวีศักดิ์   สวนอ้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การผลิต และการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา  การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ  รายได้  รายจ่าย  การบัญชี  พัสดุ  การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา  รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน  คือ

1  งานผลิตและบริการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
(2)  งานวางแผน  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการประปา
(3)  งานจัดทำน้ำสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ำของการประปาการเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
(4)  งานติดตั้งประปา  ตรวจแก้ไข  ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด
(5)  งานตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
(6)  งานสำรวจและจัดทำแผนผังท่อ  ดำเนินการต่อท่อ  ซ่อมท่อ  แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา
(7)  งานควบคุมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของการประปา
(8)  งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อหรือรางส่งน้ำดิบ
(9)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายของกองการประปา
(2)  งานควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(3)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(4)  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่นๆ
(5)  งานจัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการประชาชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอน(สี)

มาตรฐานเวลาการให้บริการของกองการประปา

มาตรฐานแผ่น2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการประปา  อาคารนวมงคล สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 112