กองช่าง

(นายทวีศักดิ์   สวนอ้อย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน  คือ

1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของกองช่าง
(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานช่าง ตลอดจนรายงานให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และเก็บรักษา เอกสารสำคัญ และหนังสือราชการ
(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2  งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
(2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
(5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(6)  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม
(8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3)  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน
(4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(5)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(6)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(7)  งานควบคุมการก่อสร้างตามโครงการฯของเทศบาล และงานด้านโยธา
(8)  งานไฟฟ้าสาธารณะ
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการประชาชน
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ดาววน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ขั้นตอนกองช่างแบบ2

– 2 –

ขั้นตอนกองช่างแบบ2(2)

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ลดขั้นตอนกองช่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 115