กองวิชาการและแผนงาน

(นางปัญจรัศมิ์   กาจารี)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี การจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การทำนิติกรรม การดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  คือ

 1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของกองวิชาการและแผนงาน
(2)  งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานข้อมูล
(4)  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญและหนังสือราชการ
(5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  งานแผนงานและงบประมาณ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(2)  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
(4)  งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงานประจำปี
(5)  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(6)  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
(7)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
(8)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
(9)  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
(10)  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(11)  งานจัดวางระบบควบคุมภายใน
(12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานให้บริการข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
(2)  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
(3)  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(4)  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(5)  งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
(6)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(7)  งานสารนิเทศ
(8)  งานให้บริการตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
(2)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
(3)  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
(4)  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  และการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์
(5)  งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
(6)  งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ และบริการสาธารณะ
(7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์