กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(น.ส.ยุวธิดา  พรนิคม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น งานสุขาภิบาลและการรักษาความสะอาด งานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านการปศุสัตว์และควบคุมการฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5 งาน คือ

1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานสาธารณสุข   ตลอดจนรายงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(3)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญ และหนังสือราชการ
(4)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(2)  งานป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
(3)  งานด้านสุขศึกษา
(4)  งานสุขภาพจิต
(5)  งานโภชนาการ
(6)  งานอนามัยโรงเรียน
(7)  งานอนามัยแม่และเด็ก
(8)  งานวางแผนครอบแครัว
(9)  งานสาธารณสุขมูลฐาน
(10)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
(2)  งานคุ้มครองผู้บริโภค
(3)  งานชีวอนามัย
(4)  งานสุขาภิบาลโรงงาน
(5)  งานสุขาภิบาลอาหาร
(6)  งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(7)  งานควบคุมการประกอบกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(8)  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานควบคุม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญจากสัตว์เลี้ยง หรืออันตรายจาก สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จรจัด
(2)  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์
(3)  งานป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
(4)  งานตรวจโรคสัตว์และควบคุมการฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายกำหนด
(5)  งานควบคุมดูแล และรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานตรวจรักษาและให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ
(2)  งานประสานงานการให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
(3)  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
(4)  งานประสานงานการสนับสนุนหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
(5)  งานประสานงาน วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผน
(6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานบริการประชาชน
มาตรฐานเวลาการให้บริการประชาชนในการขอใบอนุญาตต่างๆ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
แบบตั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 116