สมาชิกสภาเทศบาล

ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แบ่งออกเป็น
2  เขตเลือกตั้ง ๆ ละ  6  คน……….

 

หมายเลขโทรศัพท์สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางดวงฤทัย เครือดวงคำ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1950-1262
นางลำพึง ปัญญาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4046-5588
นายสุมิตร วงศ์นันตา สมาชิกสภาเทศบาล 08-7188-6778
นายมานิต สายวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4483-7784
นายนิคม บุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 08-1530-3836
นายนิวัติ  สายปินตา สมาชิกสภาเทศบาล 08-8803-8767

หมายเลขโทรศัพท์สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมเพชร มหาวัน สมาชิกสภาเทศบาล 08-3861-1707
นายชัยวัชน์ สารพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1473-0427
นายกิตติ เชื้อคำลือ สมาชิกสภาเทศบาล 08-4170-8188
นายบุญหลาย สุนทรพัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล 08-1993-8202
นายศรีวาส  วงศ์เรือน สมาชิกสภาเทศบาล 08-3761-6643
นายวัชระ ลินมา สมาชิกสภาเทศบาล 08-1960-0233