สำนักปลัดเทศบาล

(นายพงษ์เทพ  บุญเกิด)
ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล   โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ
1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสารบรรณของเทศบาล
(2)  งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(3)  งานเลขานุการ และงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
(4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5)  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6)  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและ ผู้ทำคุณประโยชน์
(7)  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป
(8)  งานทะเบียนประวัติ และสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
(9)  งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา
(10) งานการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และอื่นๆ
(11) งานเกี่ยวกับกิจการสภาและการประชุมสภาเทศบาล
(12) งานรัฐพิธี
(13) งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมสภาเทศบาล กรรมการต่างๆ ของสภา
(14) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานปรับปรุงทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
(2)  งานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนและระบบงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่น
(3)  งานรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารประกอบการรับแจ้งการเกิด การตาย การแจ้งย้ายเข้า-ออก รับแจ้งการขอเลขรหัสประจำบ้าน รับแจ้งการแก้ไขรายการบุคคล การแก้ไขรายการบ้าน การคัดสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร   รับแจ้งการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน ฯลฯ
(4)  งานจัดทำเอกสารการทะเบียนราษฎร
(5)  งานจัดทำบัญชีคุมเลขคำร้อง  เอกสาร  แบบพิมพ์และแฟ้มเอกสารงานทะเบียนราษฎรทุกประเภท
(6)  งานเกี่ยวกับการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระดับต่างๆ  หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ฯลฯ
(7)  งานบริการประชาชนที่มาติดต่อและสอบถาม ให้ได้รับความพึงพอใจและเข้าใจมากที่สุด
(8)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2)  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3)  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4)  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(5)  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(6)  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(7)  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(8)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ การให้บำเหน็จ  ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(9)  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2)  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3)  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
(4)  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(5)  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6)  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนฯ
(7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8)  งานกิจการและการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1)  งานสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชน และดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในประเภทต่างๆ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
(2)  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(3)  งานจัดระเบียบชุมชน
(4)  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งบริการขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน
(5)  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
(6)  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
(7)  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(8)  งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้ป่วย คนพิการ และทุพพลภาพ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
(9)  งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(10) งานออกเยี่ยมเยียน ติดตามหาข้อเท็จจริง แนะนำ และให้คำปรึกษา
(11) งานติดตามผลงานและจัดทำรายงานผลงาน
(12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานบริการประชาชน

งานทะเบียนราษฏร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว

มาตรฐานเวลาการให้บริการงานทะเบียนราษฏรเพื่อประชาชน   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานทะเบียนราฏร  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  โทร. 0-5428-9111 ต่อ 106 , 110