ลงพื้นที่มอบของยังชีพเครื่องใช้ในครัวเรือน พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามที่ได้รับคำร้องจากนายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 นำโดย พันเอกวรา อุตรพงศ์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 ชุดที่ 2 พร้อมด้วยทีมวิทยากร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่มอบของยังชีพเครื่องใช้ในครัวเรือน พร้อมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ตามที่ได้รับคำร้องจากนายบ่น เกิดในวงศ์ บ้านหนามปู่ย่า หมู่ 8 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ต่อไป เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts