คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหน่วยงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยการนำของ นายพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล บุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้านในเขต และ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยหน่วยงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และรับฟังการแจ้งผลคะแนนการตรวจและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมรับฟังคำปรึกษาแนะนำ นิเทศให้ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาล อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts