การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 60 ปี สิริราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts