การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 10 การตรวจเงินข้อ 101 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินปละงบอื่นๆ ประจำปี ดังนี้

-ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงิน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

-รายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ

รายรับ
รายจ่าย

Related posts