ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ว่าด้วยเรื่องให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินของเทศบาลฯ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ว่าด้วยเรื่องให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินของเทศบาลฯ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560

  • รายละเอียดประกาศเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศคะ
  • ระเบียบเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ว่าด้วยการเช่าหรือการขอใช้ทรัพย์สินของเทศบาล พ.ศ.2560 ระเบียบ

Related posts