ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รอบเดือนตุลาคม (เดือนเม.ย.-ก.ย.2560)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศ เรื่่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปี 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

.

.

 

Related posts