จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และลงพื้นที่ตรวจโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ ห้องปลัดเทศบาล อาคารนวมงคล สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว และลงพื้นที่ตรวจโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับทราบผลการติดตามฯ และเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts