ร่วมพิธีวางพวงมาลา5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีวางพวงมาลาพร้อม กล่าวคำสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร อันเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่ง สร้างความร่มเย็นแก่พสกนิกรและความเจริญรุ่งเรือง มายังประเทศชาติเป็นอเนกประการ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts