“ประเพณียี่เป็งและงานสมโภชพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ และฉลองศาลากลางน้ำ วัดป่าตันหลวง” ณ บริเวณสนามกลางบ้านป่าตัน

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว / คณะศรัทธาวัดป่าตันหลวง โดย พระครูโกศลอรัญกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าตันหลวง,เจ้าคณะตำบลป่าตันเขต 2 / ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตัน จัดงาน “ประเพณียี่เป็งและงานสมโภชพระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ และฉลองศาลากลางน้ำ วัดป่าตันหลวง” ณ บริเวณสนามกลางบ้านป่าตัน โดยมีนายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว ประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการประกวดขบวนกระทงของแต่ละหมู่บ้านในตำบลป่าตัน โดยมีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนกระทงจากบ้านป่าตัน หมู่ที่ 6 / รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนกระทงจากบ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน และ รางวัลรองชนะอันดับที่ 2 ได้แก่ ขบวนกระทงจากบ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตัน โดยมีวีตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป

Related posts