มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการตรวจประเมินหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สู่สังคมสีเขียว ในกิจกรรมเรื่องการบริหารจัดการขยะ (แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ)

นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการตรวจประเมินหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ตามโครงการชุมชนสะอาด บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง สู่สังคมสีเขียว ในกิจกรรมเรื่องการบริหารจัดการขยะ (แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ) โดยหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสบทะ หมู่ 7 ตำบลป่าตัน / รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลนาครัว /รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ บ้านดอกสะบันงา หมู่ 8 ตำบลป่าตัน /รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน และ บ้านอ้วน หมู่ 3 ตำบลนาครัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 

Related posts