ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.15-005 สายบ้านสบทะ-บ้านน้ำโท้ง หมู่ 7 ตำบลป่าตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.15-005 สายบ้านสบทะ-บ้านน้ำโท้ง หมู่ 7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

สายสบทะ-น้ำโท้ง
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงิน
..

Related posts