ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.17-002 สายบ้านนาคต-บ้านหล่ายทุ่ง ตำบลป่าตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.17-002 สายบ้านนาคต-บ้านหล่ายทุ่ง  ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม บ้านนาคต-หล่ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงิน

Related posts