การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว พร้อม ส่วนราชการ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  อาคาร 80 พรรษามหาราช เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts