ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ  โดยมี ปลัดทองดี  จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ร่วมทั้งปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่างๆ เพื่อนำมาประสานทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต่อไป เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Related posts