ตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีพ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมกับ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีพ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 จุด คือ บริเวณศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว บ้านนาคตพัฒนา หมู่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จะให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ยาสามัญประจำบ้าน ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในพื้นที่ ห้องน้ำ ห้องสุขา สถานที่พักรถ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว และการให้บริการประชาชนด้วยหลัก 5 มาตรการหลัก ได้แก่ เกาะติดสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง,ดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง,รถพร้อม,คนพร้อม, บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น จริงจัง รวมทั้งการสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่….งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5428 – 9199 หรือ 0 – 5428 – 9111 ต่อ 119 ในวันและเวลาราชการ และ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5428 – 9101 หรือ 092-1876627 หรือทางเว็บไชต์ของเทศบาลฯ www.patunnakure.go.th

Related posts