ห้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ กราบสักการะพระธาตุดอยพระฌานเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามโครงการเที่ยวลำปาง…ปลายทางฝัน ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อำเภอแม่ทะ และเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย ปลัดพงษ์เทพ บุญเกิด ปลัดเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง /นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม /พล โท พัฒนา คุ้มเปลี่ยน ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย / น.ส.สุจิตรา เลาหวัฒนภิญญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต /นายสมศักดิ์ อิสริยะภิญโญ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะ กราบสักการะพระธาตุดอยพระฌานเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามโครงการเที่ยวลำปาง…ปลายทางฝัน ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

Related posts