ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ว่าด้วยเรื่องให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินของเทศบาลฯ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประกาศเรื่องให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ว่าด้วยเรื่องให้เช่…

Read More