ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดย นายสุพจน์ ศรีแกวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และเจ้าหน้าที่…

Read More